Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2014

Reposted fromkjn kjn viaczasnazupe czasnazupe
0821 8a24
Reposted fromstfn stfn viaczasnazupe czasnazupe
5111 3480 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaczasnazupe czasnazupe
4979 ed05
Reposted frommanok manok viaczasnazupe czasnazupe
2296 e24b
Reposted fromsonaive sonaive
6481 fcb1 500
Reposted fromnonomnismoriar nonomnismoriar viawhoever whoever
8065 651a
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

March 02 2014

1507 77b2
Reposted fromsonaive sonaive
4153 40a8
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

First rain. :)

Reposted fromsonaive sonaive
Reposted fromsupernatural supernatural viabvllshit bvllshit
6172 0665
Reposted fromAmimomo Amimomo viaczasnazupe czasnazupe
7504 c8fa
Reposted frommissmaya missmaya viawhoever whoever
4757 eabb
Reposted frommarronek marronek viaczasnazupe czasnazupe
2037 e35d 500
Reposted frommeem meem viaczasnazupe czasnazupe
9467 084c
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
9550 3fdb
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish
Reposted fromhogwarts hogwarts viaczasnazupe czasnazupe

10 rzeczy, o których myśli się za dużo :)

1. O tym, kim chcą wszyscy inni abyś był. Niech Twoje działania napędza Twoja dusza, nie innych.

2. O tym, czego się obawiasz. Twój strach przed niepowodzeniem jest znacznie gorszy niż ono samo.

3. O starych ranach. One stanowią Twoją mądrość a blizny są efektem uzdrowienia.

4. O marzeniach, których nie realizujesz. Przestań myśleć - do dzieła. Po prostu! :)

5. O sytuacjach, na które nie masz wpływu. Niektóre wydarzenia w życiu po prostu muszą się stać i już.

6. O tym, czego nie posiadasz. Policz wszystkie dobre rzeczy, które masz i ciesz się nimi!

7. O popełnionych błędach. Teraz jest czas, aby “zrobić to dobrze” - wykorzystaj tę szansę :)

8. O tym, by imponować innym. To naprawdę niesamowite, co można osiągnąć, jeśli nie martwisz się o to, co wszyscy wokół Ciebie myślą.

9. O tym, że projekt przewyższa Twoje możliwości. Wcale nie, nie patrz tak szeroko, podziel go na drobne, prostsze do wykonania części.

10. O innym czasie i miejscu. To, gdzie teraz jesteś jest dokładnie tam, gdzie powinieneś być, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz być jutro.

Reposted fromkacperzag kacperzag viasonaive sonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl